Privacybeleid Horeca Forma Vlaanderen

15 juni 2020

Horeca Forma Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. We vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens wij verzamelen en waarom, hoe we deze verwerken, bewaren en beschermen. Deze informatie vindt u terug in onderstaande privacy policy. Heeft u hier nog vragen bij? Dan kunt u ons bereiken via hallo@horecaformavlaanderen.be of 02 513 64 84.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Horeca Forma Vlaanderen.

Voor gegevens ontvangen van het Waarborg en Sociaal fonds is Horeca Forma enkel de verwerker.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan ons op maandag, dinsdag en vrijdag telefonisch contacteren van 8u30 tot 12u15 op het telefoonnummer 02 513 64 84.  U kan ook mailen naar hallo@horecaformavlaanderen.be of schrijven naar Horeca Forma Vlaanderen, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel.

Wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is L4 Consulting: L4-Consulting@proximus.be.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met als doel:

 • De organisatie van vraaggerichte professionele vorming.
 • De financiële ondersteuning van initiatieven voor vorming (o.m. via toekennen van premies/vergoedingen).
 • Initiatieven van samenwerking met het onderwijs en andere opleidingsverstrekkers.
 • Bevordering van het leren per computer (e-learning).
 • Certificatie van opleidingen.
 • Uitbouw van peterschapsformules.
 • Inventaris van opleidingsbehoeften.
 • De inventarisatie van preventieve maatregelen teneinde het tekort aan arbeidskrachten in sommige specifieke horeca-beroepen te verhelpen.
 • Het uitvoeren van regionale sectorconvenanten.
 • Het promoten van dienstverlening.
 • Maatregelen tot kwalitatieve omkadering van vormingen.
 • De opmaak van beroeps- en kwalificatieprofielen.
 • De administratieve ondersteuning van de besluitvorming inzake de aanvragen tot financiële tussenkomst voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers.
 • Het organiseren van opleidingen voor risicogroepen.
 • Het toekennen van premies aan ILW leerlingen, CDO’s (in het kader van ILW), werknemers in de horeca die een horeca opleiding volgen aan een CVO.
 • Vormingsinitiatieven voor risicogroepen.

Waarom is het toegestaan dat wij uw persoonsgegevens verwerken?

De rechtsgronden die ons als vormingscentrum toelaten uw persoonsgegevens te verwerken, zijn de volgende:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Toestemming.
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Horeca Forma.

Via welke bron ontvangt Horeca Forma als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens via uzelf, de werkgever, de werknemer, de school waar u als leerkracht werkt of als leerling studeert, van de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, van Alternatief, Job & Co (Compaan), Mentor (Vork), van het OCMW Leuven, van het Opleidingscentrum Middelkerken, van Web vzw en van Werkvorm.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie

Voorbeelden

Identificatie en contactgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, rijksregisternummer

Financiële informatie

Bankrekeningnummer, premies, loon

Persoonlijke karakteristieken

Geslacht

Informatie betreffende uw familie – ILW (ouder/voogd bij min 18jarigen)

Naam, voornaam, adres

Informatie betreffende studies en opleiding

Diploma, getuigschrift, professionele vorming, identificatiegegevens school/opleidingsinstituut

Informatie aangaande tewerkstelling

Huidige en vroegere functie, functietitel en functieniveau, huidige en vroegere werkgevers

Medische informatie

Afwezigheid wegens ziekte

Beeld en geluidsmateriaal

Foto’s, video’s en interviews

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan volgende (categorieën) van ontvangers:

 • Trainers die onze vormingen geven.
 • Contactpersonen van locaties waar onze vormingen doorgaan.
 • Ondernemingen die zorgen voor postbedeling.
 • Ondernemingen die zorgen voor drukwerk.
 • Leden van de raad van bestuur (voor clusters en intramuros opleidingen).
 • Begeleidingscommissie (opleidingen voor leerkrachten).
 • Europees Sociaal Fonds (alleen voor info toepasselijk voor het betreffende subsidiedossier.
 • Google (bij gebruik van Google Forms)
 • Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn (indien u zelf van deze communiekanalen gebruik maakt, bij toepassing van derdepartijcookies, bij het online posten van beeld- en geluidsmateriaal).
 • Communicatiebureau
 • IT-, intranet en website leveranciers.
 • Asana (Projectmanagementtool).
 • Financiële instellingen.
 • Belastingadministratie.
 • De werkgever van de betrokkene.
 • Vormingscentra.
 • Diensten voor arbeidsbemiddeling.

Horeca Forma zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derde landen buiten de Europese Unie, behoudens in het kader van uw deelname aan het WSET examen (wijnexamen met internationaal certificaat) waar wij uw naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres doorsturen naar Groot-Brittannië.

Doorgifte aan een verwerker binnen de Europese Unie is slechts mogelijk voor zover Horeca Forma en de verwerker aan de in de AVG neergelegde voorwaarden voldoen.  Dit geldt ook voor verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit het derde land aan een ander derde land.

Doorgifte aan een verwerker buiten de Europese Unie is slechts mogelijk op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie op basis van artikel 45 AVG of wanneer het derde land, conform artikel 46 AVG, passende waarborgen biedt aan betrokkenen over afdwingbare rechten en mits het over doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.

Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken? Wat zijn de gevolgen indien u dit niet doet ?

Indien u ons de nodige gegevens niet verschaft, zijn wij niet in staat om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden tot deelname aan de vormingen en kunnen wij u hier niet voor inschrijven.

Om te kunnen bepalen of u voldoet aan de voorwaarden om een premie te kunnen ontvangen (ILW, volwassenenonderwijs, outputfinanciering opgeleide werkzoekenden) hebben wij uw gegevens nodig. Anders zijn wij niet in staat om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden om een premie te kunnen verkrijgen. Het bankrekeningnummer is vereist om het bedrag van de premie op rekening te kunnen storten.

Over welke rechten beschik ik als persoon van wie de gegevens worden verwerkt?

U heeft conform de wetgeving volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sommige rechten zijn aan beperkingen of voorwaarden onderworpen.  Voor meer info: zie Privacy Policy.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw hiervoor vermelde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan de functionaris voor de gegevensbescherming van Horeca Forma Vlaanderen, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel of door een mail te sturen naar hallo@horecaformavlaanderen.be.

Waar en hoe kan u een klacht indienen?

Wanneer u van oordeel bent dat de wetgeving betreffende de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens niet werd gerespecteerd, kan een klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit.

In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (vóór 25.05.2018: “Privacycommissie”), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Hoe lang zullen wij uw persoonsgegevens bewaren?

Als werknemer van de sector Horeca

 • Minstens tot 1 jaar na het einde van de tewerkstelling in de sector.
 • Indien u een opleiding heeft gevolgd tot 10 jaar na de laatste opleiding/uitbetaling van de premie.
 • In specifieke omstandigheden kunnen wij over gegronde redenen beschikken om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Als niet werknemer van de sector horeca, bv. leerkracht hotelschool

 • Tot 10 jaar na opleiding waar u bij betrokken was.
 • In specifieke omstandigheden kunnen wij over gegronde redenen beschikken om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Voor nog meer details verwijzen we je graag door naar onze volledige Beleidsverklaring inzake verwerking en bescherming van persoonsgegevens:

Vragen? Contacteer ons: hallo@horecaformavlaanderen.be