Privacybeleid Horeca Forma Vlaanderen

20 juni 2019

Horeca Forma Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. We vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens wij verzamelen en waarom, hoe we deze verwerken, bewaren en beschermen. Deze informatie vindt u terug in onderstaande privacy policy. Heeft u hier nog vragen bij? Dan kunt u ons bereiken via forma@horeca.be of 02 513.64.84.

1. Algemeen: waarvoor dient deze policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres www.vlaanderen.horecaforma.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van vzw Horeca Forma Vlaanderen, ondernemingsnummer 861.436.610, met zetel te Anspachlaan 111 – b4, 1000 Brussel (hierna: “Horeca Forma Vlaanderen”, “wij” of “ons”). 

1.2. Deze privacy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Horeca Forma Vlaanderen, onder meer op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Horeca Forma Vlaanderen) noch van  andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Horeca Forma Vlaanderen raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Horeca Forma Vlaanderen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.4. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: forma@horeca.be. Horeca Forma Vlaanderen zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. 

1.5. Horeca Forma Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

 

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

vzw Horeca Forma Vlaanderen (Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de horeca), opgericht bij CAO 30 juni 2003 (registratienummer 67710 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd)

Anspachlaan 111, b4 - 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 861.436.610

E-mail: forma@horeca.be

Website: www.vlaanderen.horecaforma.be 

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Horeca Forma Vlaanderen is de sectororganisatie voor de horeca (paritair comité 302). Onze diensten zijn gericht op werkgevers en (toekomstige) werknemers in de sector (PC 302) en hebben tot doel om de sector en iedereen die er nu of later in werkt, te versterken en verder te ontwikkelen. Deze opdracht vloeit voort uit het CAO PC302 van 20/12/2017 (registratienummer 144675 - algemeen bindend verklaard - afgesloten voor bepaalde duur) en het CAO PC302 van 9 mei 2001 (registratienummer 104242 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd). Wij verwerken uw gegevens om deze opdracht optimaal te kunnen uitvoeren en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Namelijk om:

  • Uw inschrijving/aanvraag voor een opleiding/dienst van Horeca Vorming op te volgen. En in lijn met de hoger genoemde CAO's om te controleren of u tot de doelgroep behoort (werknemer PC302 of één van de beoogde risicogroepen).
  • Uw vragen te beantwoorden.
  • U en de doelgroep te informeren, adviseren en inspireren in het kader van onze dienstverlening.
  • Eventuele overeenkomsten af te sluiten.

3.2. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u via een digitale nieuwsbrief te informeren over de dienstverlening van Horeca Vorming naar werkgevers en (toekomstige) werknemers in de horecasector PC 302. U hebt ten allen tijde de mogelijkheid u uit te schrijven. 

 

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. Wij hebben als opdracht om de competenties van huidige en toekomstige horecawerknemers (PC 302) verder te ontwikkelen om zo de sector te helpen professionaliseren. Deze opdracht vloeit voort uit het CAO PC302 van 20/12/2017 (registratienummer 144675 - algemeen bindend verklaard - afgesloten voor bepaalde duur) en het CAO PC302 van 9 mei 2001 (registratienummer 104242 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd). Onze diensten worden dan ook gefinancierd met middelen uit de sector. Wij zijn verplicht om bij elke inschrijving of gelijkaardige aanvraag te controleren of de betrokkene tot de doelgroep (werknemer PC 302 of één van de risicogroepen) behoort. Deze controle kan slechts uitgevoerd worden o.b.v. het rijksregisternummer van de betrokkene.

4.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens als er een gerechtvaardigd belang is. Zodra u beroep doet op één van onze diensten, dienen wij uw persoonsgegevens te verwerken. Anders kunnen wij onze activiteiten niet naar behoren uitoefenen. Van zodra u zich inschrijft voor een opleiding, training of workshop, zullen wij u ook verder op de hoogte houden van andere diensten en nieuws. Zo kan u vlot gebruik maken van uw recht op onze diensten. 

4.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u daarvoor de toestemming geeft: van zodra u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief via www.vlaanderen.horecaforma.be, geeft u uw toestemming om u verder op de hoogte te houden van onze diensten en ander nieuws. U kan zich steeds uitschrijven indien gewenst. 

4.3. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy geeft u Horeca Forma Vlaanderen de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

 

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u zelf ingeeft op deze website. Dat betekent dat u deze website ook kan bezoeken als anonieme gebruiker. Dan registeren wij enkel de analysecookies van Google Analytics. Raadpleeg onze cookie policy voor meer informatie.
  • Als u inschrijft voor een opleiding, training of workshop via www.vlaanderen.horecaforma.be, dan verwerken wij:

Uw naam en voornaam, uw geboortedatum, uw adres, uw telefoonnummer en/of GSM-nummer, uw e-mailadres, uw beroep, uw rijksregisternummer en informatie over uw onderneming (naam, adres, contactpersoon, e-mail en telefoon, RSZ-nummer). Deze gegevens gebruiken wij om te controleren of u tot onze doelgroep behoort (zie art. 3 en 4) en om uw inschrijving op te volgen.

Uw naam en voornaam en uw e-mailadres. 

  • Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, dan verwerken wij:

Minstens uw naam en voornaam en uw e-mailadres. Optioneel uw beroep en uw woonplaats, om relevantere informatie te ontvangen.

 

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Horeca Forma Vlaanderen?)

De gegevens zullen strikt persoonlijk worden gebruikt en niet worden doorgegeven aan derden.

 

7. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. 

7.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde bereikt is, zulllen wij uw persoonsgegevens in principe wissen.

 

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

  • inzage van uw persoonsgegevens;
  • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

8.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (nieuwsbrieven).

8.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

8.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

8.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Horeca Forma Vlaanderen op forma@horeca.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

 

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van Horeca Forma Vlaanderen.

9.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek). 

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Horeca Forma Vlaanderen contacteren op het e-mailadres forma@horeca.be.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons: forma@horeca.be