20/06/2019

1. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Vzw Horeca Forma Vlaanderen, opgericht bij Collectieve Arbeidsovereenkomst (verder CAO) 30 juni 2003 (registratienummer 67710 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd)

Anspachlaan 111, b4 - 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 861.436.610

E-mail: hallo@horecaformavlaanderen.be

Website: www.horecaforma.be/vlaanderen 

2. De verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1.1. Horeca Forma Vlaanderen is de sectororganisatie voor de horeca (paritair comité 302). Onze diensten zijn gericht op werkgevers en (toekomstige) werknemers in de sector (PC 302) en hebben tot doel om de sector en iedereen die er nu of later in werkt, te versterken en verder te ontwikkelen. Deze opdracht vloeit voort uit het CAO PC302 van 20/12/2017 (registratienummer 144675 - algemeen bindend verklaard - afgesloten voor bepaalde duur) en het CAO PC302 van 9 mei 2001 (registratienummer 104242 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd). Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met als doel:

 • De organisatie van vraaggerichte professionele vorming.
 • De financiële ondersteuning van initiatieven voor vorming (o.m. via toekennen van premies/vergoedingen).
 • Initiatieven van samenwerking met het onderwijs en andere opleidingsverstrekkers.
 • Bevordering van het leren per computer (e-learning).
 • Certificatie van opleidingen.
 • Uitbouw van peterschapsformules.
 • Inventaris van opleidingsbehoeften.
 • De inventarisatie van preventieve maatregelen teneinde het tekort aan arbeidskrachten in sommige specifieke horeca-beroepen te verhelpen.
 • Het uitvoeren van regionale sectorconvenanten.
 • Het promoten van dienstverlening.
 • Maatregelen tot kwalitatieve omkadering van vormingen.
 • De opmaak van beroeps- en kwalificatieprofielen.
 • De administratieve ondersteuning van de besluitvorming inzake de aanvragen tot financiële tussenkomst voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers.
 • Het organiseren van opleidingen voor risicogroepen.
 • Het toekennen van premies aan ILW leerlingen, CDO’s (in het kader van ILW), werknemers in de horeca die een horeca opleiding volgen aan een CVO.
 • Vormingsinitiatieven voor risicogroepen.

2.1.2. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u via e-mailings te informeren over de dienstverlening van Horeca Forma naar werkgevers en (toekomstige) werknemers in de horecasector PC 302.

2.2. Waarom is het toegestaan dat wij uw persoonsgegevens verwerken?

De rechtsgronden die ons als vormingscentrum toelaten uw persoonsgegevens te verwerken, zijn de volgende:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Toestemming.
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Horeca Forma.

2.3. Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie

Voorbeelden

Identificatie en contactgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, rijksregisternummer

Financiële informatie

Bankrekeningnummer, premies, loon

Persoonlijke karakteristieken

Geslacht

Informatie betreffende uw familie – ILW (ouder/voogd bij min 18jarigen)

Naam, voornaam, adres

Informatie betreffende studies en opleiding

Diploma, getuigschrift, professionele vorming, identificatiegegevens school/opleidingsinstituut

Informatie aangaande tewerkstelling

Huidige en vroegere functie, functietitel en functieniveau, huidige en vroegere werkgevers

Medische informatie

Afwezigheid wegens ziekte

Beeld en geluidsmateriaal

Foto’s, video’s en interviews

Meer informatie vindt u in onze privacy policy.

3. Algemene informatie open opleidingsaanbod

3.1. Een opleiding gaat door als er genoeg deelnemers (afhankelijk van het type opleiding) ingeschreven zijn.

3.2. Wij beschouwen uw inschrijving als definitief. Wilt u toch annuleren, dan kan dat tot uiterlijk 3 weken voor de startdatum van de opleiding door te mailen naar opleidingen@horecaformavlaanderen.be. U kan op die manier uw plaats doorgeven aan een collega of uw inschrijving annuleren.

3.3. Bij ziekte of andere last minute afwezigheid, dient u ons steeds zo snel mogelijk te verwittigen. Mail naar opleidingen@horecaformavlaanderen.be. Wij verwachten dat u altijd verwittigt als u er niet bij kan zijn.

3.4. Bij afwezigheid zonder verwittiging kan Horeca Forma u het bedrag van 150 euro aanrekenen.

3.5. Horeca Forma biedt haar opleidingen kosteloos aan aan de doelgroep (personeel met werknemersstatuut, extra's en werkstudenten in PC 302). De waarde van een opleiding is 180 euro per deelnemer.

3.6. Horeca Forma behoudt zich het recht opleidingsdata en/of -locaties te wijzigen of te annuleren. Als er te weinig inschrijvingen zijn 2 weken voor de startdatum, dan kan Horeca Forma de opleiding annuleren. De deelnemers worden onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht en krijgen -indien mogelijk- alternatieve data voorgesteld. Bij onverwachte omstandigheden (bv. ziekte trainer, problemen opleidingslocatie, overmacht,…) kan Horeca Forma de opleiding ook nog op een later moment annuleren. Als dit minder dan 2 werkdagen voor aanvang is, dan worden de deelnemers zowel via e-mail als telefoon op de hoogte gebracht.

3.7. Deelnemers die de opleiding volledig hebben bijgewoond, ontvangen een getuigschrift nadat zij ook een korte evaluatie hebben ingediend.

3.8. Heeft u een klacht over het verloop van een opleiding, de inhoud ervan of de samenwerking met Horeca Forma? U kan uw klacht insturen via hallo@horecaformavlaanderen.be. Wij reageren binnen de 2 werkdagen op uw e-mail.