20/06/2019

1. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Vzw Horeca Forma Vlaanderen, opgericht bij Collectieve Arbeidsovereenkomst (verder CAO) 30 juni 2003 (registratienummer 67710 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd)

Anspachlaan 111, b4 - 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 861.436.610

E-mail: forma@horeca.be

Website: www.horecaforma.be/vlaanderen 

2. De verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1.1. Horeca Forma Vlaanderen is de sectororganisatie voor de horeca (paritair comité 302). Onze diensten zijn gericht op werkgevers en (toekomstige) werknemers in de sector (PC 302) en hebben tot doel om de sector en iedereen die er nu of later in werkt, te versterken en verder te ontwikkelen. Deze opdracht vloeit voort uit het CAO PC302 van 20/12/2017 (registratienummer 144675 - algemeen bindend verklaard - afgesloten voor bepaalde duur) en het CAO PC302 van 9 mei 2001 (registratienummer 104242 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd). Wij verwerken uw gegevens om deze opdracht optimaal te kunnen uitvoeren en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Namelijk om:

  • Uw inschrijving/aanvraag voor een opleiding/dienst van Horeca Forma op te volgen. En in lijn met de hoger genoemde CAO's om te controleren of u tot de doelgroep behoort (werknemer PC302 of één van de beoogde risicogroepen).
  • Uw vragen te beantwoorden.
  • U en de doelgroep te informeren, adviseren en inspireren in het kader van onze dienstverlening.
  • Eventuele overeenkomsten af te sluiten.

2.1.2. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u via e-mailings te informeren over de dienstverlening van Horeca Forma naar werkgevers en (toekomstige) werknemers in de horecasector PC 302.

2.2. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij hebben als opdracht om de competenties van huidige en toekomstige horecawerknemers (PC 302) verder te ontwikkelen om zo de sector te helpen professionaliseren. Deze opdracht vloeit voort uit het CAO PC302 van 20/12/2017 (registratienummer 144675 - algemeen bindend verklaard - afgesloten voor bepaalde duur) en het CAO PC302 van 9 mei 2001 (registratienummer 104242 – algemeen bindend verklaard – afgesloten voor onbepaalde tijd). Onze diensten worden dan ook gefinancierd met middelen uit de sector. Wij zijn verplicht om bij elke inschrijving of gelijkaardige aanvraag te controleren of de betrokkene tot de doelgroep (werknemer PC 302 of één van de risicogroepen) behoort. Deze controle kan slechts uitgevoerd worden o.b.v. het rijksregisternummer van de betrokkene.

2.3. Welke gegevens verwerken wij?

Als u inschrijft voor een opleiding, training of workshop via www.horecaforma.be/vlaanderen, dan verwerken wij uw naam en voornaam, uw geboortedatum, uw adres, uw telefoonnummer en/of GSM-nummer, uw e-mailadres, uw beroep, uw rijksregisternummer en informatie over uw onderneming (naam, adres, contactpersoon, e-mail en telefoon, RSZ-nummer). Deze gegevens gebruiken wij om te controleren of u tot onze doelgroep behoort en om uw inschrijving op te volgen.

Meer informatie vindt u in onze privacy policy.

3. Algemene informatie open opleidingsaanbod

3.1. Een opleiding gaat door als er genoeg deelnemers (afhankelijk van het type opleiding) ingeschreven zijn.

3.2. Wij beschouwen uw inschrijving als definitief. Wilt u annuleren, dan kan dat tot uiterlijk 3 weken voor de startdatum van de opleiding door te mailen naar vormingvlaanderen@horeca.be.

3.3. Bij ziekte of andere last minute afwezigheid, dient u ons steeds zo snel mogelijk te verwittigen. Mail naar vormingvlaanderen@horeca.be of bel de consulent van uw provincie. Deze gegevens vindt u op de bevestigingsbrief van uw inschrijving. Wij verwachten dat u altijd verwittigt als u er niet bij kan zijn.

3.4. Bij afwezigheid zonder verwittiging kan Horeca Forma u het bedrag van 150 euro aanrekenen.

3.5. Horeca Forma biedt haar opleidingen kosteloos aan aan de doelgroep (personeel met werknemersstatuut, extra's en werkstudenten in PC 302). De waarde van een opleiding is 180 euro per deelnemer.

3.6. Horeca Forma behoudt zich het recht opleidingsdata en/of -locaties te wijzigen of te annuleren. Deelnemers worden hierover altijd ingelicht.